Üldtingimused

1. Üldsätted

1.1 Käesolevad NOARK Electric Europe s.r.o. (registreeritud asukoht Praha 9, Horní Počernice, Sezemická 2757/2, sihtnumber: 193 00, registreeritud Praha munitsipaalkohtu äriregistris, jaotis C, registriosa nr 181277, edaspidi “Müüja”) Üldised kaubandustingimused määratlevad vastastikused õigused ja kohustused Müüja ja isiku vahel (edaspidi “Ostja”), kes on huvitatud Müüja poolt pakutavate kaupade (edaspidi “Kaubad”) ostmisest vastavalt Kaupade kehtivale hinnakirjale (edaspidi “Hinnakiri”).

1.2 Juhul kui Müüja ja Ostja (edaspidi koos “Pooled” või eraldi “Pool”) vahel ei ole sõlmitud spetsiifilistes küsimustes teistsuguseid kokkuleppeid fikseerivat üldlepingut (edaspidi “Üldleping”), moodustavad käesolevad Üldised kaubandustingimused ja Ostu-müügileping (määratletud allpool) täieliku ja lõpliku Poolte vahelise lepingu Kaupade tarnimise ja vastuvõtmise tingimuste asjus. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimusi reguleerivad kohaldatavad sätted Tšehhi Vabariigi seaduses nr 89/2012 (tsiviilkoodeks) koos muudatustega (edaspidi “Tsiviilkoodeks”).

2. Kaupade Ostutellimus

2.1 Müüja on käesolevate Üldiste kaubandustingimuste sisu Ostjale teatavaks teinud ja Ostja on käesolevate Üldiste kaubandustingimuste ja muu Müüja antud teabe alusel avaldanud soovi osta Müüjalt ostutellimuse (edaspidi “Ostutellimus”) alusel Kaupu Hinnakirjas märgitud või muul viisil kokku lepitud hinnaga (edaspidi “Müügihind”).

2.2 Ostutellimus peab alati sisaldama järgmiseid andmeid: (a) Ostjat esindama volitatud isiku tuvastusandmed, (b) tellitud Kaupade kirjeldus (kood) vastavalt Hinnakirjale ja nende kogus ning (c) Kaupade kättetoimetamisviis ja vajadusel muud andmed, mille asjus Pooled on kokku leppinud. Ostja peab esitama vormistatud Ostutellimuse Müüjale isiklikult, postiteenuse vahendusel Müüja registreeritud asukoha aadressile või Üldlepingus märgitud aadressile või e-posti teel või muul Poolte vahel kokku lepitud viisil. Ostutellimust loetakse individuaalse ostu-müügilepingu sõlmimise ettepanekuks ja see muutub seega siduvaks selle esitamisel Müüjale. Ostutellimuse saatmisega nõustub Ostja sõnaselgelt sellega, et käesolevad Üldised kaubandustingimused reguleerivad ostu-müügilepingut (ja kõiki sellest tulenevaid kohustusi). Müüja peab esitatud Ostutellimusele märkima selle kättesaamise kuupäeva. Ostu-müügileping loetakse sõlmituks esitatud Ostutellimuse allkirjastamisel Müüja poolt (edaspidi “Ostu-müügileping”).

3. Müügihind, arvete esitamine ja maksetingimused

3.1 Ostja on kohustatud tarnitud Kaupade eest Müüjale tasuma kehtiva Hinnakirja alusel määratud või Poolte vahel muul viisil kokku lepitud Müügihinna, millele lisandub käibemaks. Arusaamatuste vältimiseks on kokku lepitud, et müügihinnad on Hinnakirjas antud ilma käibemaksuta.

3.2 Müüjal on õigus Hinnakirja igal ajal ühepoolselt muuta; samas ei kehti Hinnakirja muudatus enne muudatuse kuupäeva Müüjale esitatud Ostutellimuse alusel tellitud Kaupadele. Uuendatud Hinnakiri koos jõustumiskuupäevaga tuleb avaldada Müüja veebilehel või saata Ostjale e-posti teel.

3.3 Kui Müüja ja Ostja ei ole teisiti kokku leppinud, ei sisalda Müügihind pakendamise, transpordi, käsitsemise, paigaldamise ega kasutuselevõtu kulusid ega pakendi kõrvaldamise ja ringlussevõtu kulusid (edaspidi “Muud kulud”). Muude kulude summa tuleb Hinnakirjas välja tuua ja Müügihinnale lisada.

3.4 Müügihind tuleb tasuda seitsme (7) päeva jooksul pärast vastava maksedokumendi (ettemaksuarve) väljastamiskuupäeva, kusjuuresettemaksuarve peab vastama Tšehhi Vabariigi seaduses nr 235/2004 (käibemaksuseadus, koos muudatustega) sätestatud nõuetele. Ostja peab tasuma vastava summa pangaülekandega Müüja arveldusarvele, mis on märgitud vastaval arvel või muul viisil Ostjale teatatud. Müügihind loetakse tasutuks kuupäeval, mil kogu summa on Müüja vastavale arveldusarvele laekunud.

3.5 Juhul kui Ostja hilineb arve tasumisega, on Müüjal õigus nõuda leppetrahvi määras 0,05% tasumata summalt hilinetud päeva kohta.

4. Kaupade kättetoimetamine

4.1 Kaupu võib tarnida alles pärast Müügihinna täielikku tasumist. Tarneaeg on kolmkümmend (30) päeva arvates Müügihinna tasumisest, kui Müüja ei määra teisiti. Müüjal on õigus peatada Kaupade tarne Ostjapoolse Üldlepingust või Ostu-müügilepingust tuleneva makse tasumisega viivitamise ajaks. Müüja ei vastuta sellise viivituse eest.

4.2 Müüja on kohustatud Kaubad Ostjale tarnima, saates need Ostja Ostu-müügilepingus märgitud aadressile või vajadusel muule aadressile, mis on Müüjale kirjalikult teatatud (edaspidi “Saadetis”). Müüja kohustus loetakse korrektselt täidetuks ja Kaubad Ostjale tarnituks alates Saadetise transpordiks üle andmisest esimesele vedajale. Iga Saadetis peab olema selgelt ja piisavalt Ostjale adresseeritud; Kaupade tarne jõustub seega alates Saadetise transpordiks üle andmisest esimesele vedajale. Vastavalt Tšehhi Vabariigi tsiviilkoodeksile läheb Kaupade kahjustumise risk Ostjale üle alates Saadetise üle andmisest esimesele vedajale tarne sihtkohta transportimiseks.

4.3 Juhul kui käesolevates Üldistes kaubandustingimustes või muus Müüja ja Ostja vahelises kokkuleppes ei ole teisiti sätestatud, tarnitakse Kaubad tarneklausliga CIP vastavalt tarnetingimustele INCOTERMS 2010. Tarnekoht ja sihtkoht lepitakse Müüja ja Ostja vahel igal üksikul juhul eraldi kokku.

5. Kaupade omandiõiguse üleminek

5.1 Kaupade omandiõigus läheb Ostjale üle nende Ostjale üle andmisel, eeldusel, et Ostja on Müügihinna täielikult tasunud.

6. Garantii

21.1 Müüja annab Ostja poolt ostetud Kaupadele kvaliteedigarantii; garantiiaeg on viis (5) aastat arvates Kaupade Ostja poolt vastu võtmise päevast (edaspidi “Garantiiaeg”). Kvaliteedigarantiiga tagab Müüja, et Ostja poolt ostetud Kaubad on kokkulepitud otstarbeks kasutatavad kogu märgitud Garantiiaja jooksul.

6.2 Garantii ei kehti defektidele, mis on põhjustatud või tulenevad järgmistest teguritest: (a) Kaupade vale hoiustamine enne nende paigaldamist ja kasutuselevõttu; (b) Kaupade ebasobiv, valesti planeeritud või valesti teostatud paigaldamine või Kaupade vale kasutamine; (c) loomulik kulumine seoses Kaupade loomuliku elutsükliga ja nende tavapärase kasutusega (nt ülepingekaitsme varistor); (d) Kaupade liiga intensiivne kasutamine, s.t nende kasutamine vastuolus Müüja soovituste või juhistega (nt deklareeritud kasutustsüklite arvu ületamine); (e) Kaupade ümber ehitamine või modifitseerimine Ostja või kolmanda isiku poolt, välja arvatud Müüja määratud või tunnustatud isikute poolt; (f) välised tegurid, mille üle Müüjal puudub kontroll; (g) vääramatu jõud, mis hõlmab eriti üleujutust, tulekahju, äikest, maavärinat, streiki või rahvarahutusi.

6.3 Erandid Garantiist fikseeritakse üksikasjalikult pretensioonide lahendamise eeskirjas, mis on kättesaadav Müüja veebilehel (edaspidi “Pretensioonide lahendamise eeskiri”). Kui Pretensioonide lahendamise eeskirja ja käesolevate Üldiste kaubandustingimuste vahel esineb vasturääkivusi, lähtutakse Üldistest kaubandustingimustest.

6.4 Ostja võib Kaupu Müüjale tagastada Müüja nõusolekul. Kaupu võib tagastada ainult juhul, kui Kaup on komplektne ja kahjustamata (sh pakendi kahjustused), hiljemalt kahe (2) aasta jooksul arvates nende tarnimisest. Müüja poolt selliste Kaupade eest tasutava hinna määrab Ostja, lähtudes Müüja poolt läbi viidud kontrollist. Ostja kannab kõik tagasimüügiga seotud kulud (saatekulu, pakendamistasu jms). Müüja nõudmisel peab Ostja tasuma Müüjale teenustasu, mis katab Müüja muud lisanduvad kulud seoses Kauba tagastamisega.

7. Pretensioonid ja Euroopa garantii

7.1 Ostjal on õigus teostada oma õigusi, mis tulenevad lepingu puudulikust täitmisest seoses Kaupade Garantiiaja jooksul ilmnenud võimalike puudustega (edaspidi “Pretensioon”), Müüja mis tahes filiaalis, mis on märgitud loetelus, mis esitati Ostjale Kaupade ostmisel ja mis on kättesaadav Müüja veebilehel (edaspidi “Loetelu”). Vastavalt Pretensioonide lahendamise eeskirjas sätestatud tingimustele on Ostjal õigus esitada Pretensioone ka väljaspool selle riigi territooriumi, kus Kaubad osteti.

7.2 Ostja on kohustatud teostama oma õigusi, mis tulenevad lepingu puudulikust täitmisest seoses tarnitud Kaupade kogusega, hiljemalt neljateistkümne (14) päeva jooksul arvates Kaupade tarnimisest.

7.3 Kaupade kättesaamisel peab Ostja Kaupu võimalikus ulatuses kontrollima ja (võimalikest) defektidest teavitama, märkides need vedaja saatelehele. Lepingu puudulikust täitmisest tulenevad õigused seoses puudustega, mille Ostja oleks pidanud Kaupade vastuvõtmisel tuvastama, kaotavad kehtivuse Kaupade vastuvõtmisel; sel juhul pretensiooni ei aktsepteerita. Samas on Müüjal õigus (kuid mitte kohustus) Pretensiooni ka sellisel juhul aktsepteerida . 7.4 Ostja nõustub käesolevaga sellega, et Garantiist tehtavaid erandeid, Pretensioonide esitamise tingimusi ja asjaolusid, mille korral Pretensioon põhjendamatuks loetakse, reguleerib Pretensioonide lahendamise eeskiri, mille sisu tehti Ostjale teatavaks enne Ostu-müügilepingu sõlmimist.

8. Isikuandmete töötlemine

8.1 Müüja või Müüja poolt volitatud töötleja töötleb Ostja isikuandmeid Tšehhi Vabariigi seaduse nr 101/2000 (andmekaitseseadus, koos muudatustega) § 4 (a) mõistes, mille Ostja on Müüjale esitanud seoses Üldlepingu või Ostu-müügilepingu sõlmimise ja täitmisega või mille Müüja on saanud muudel seaduslikel viisidel või mis on loodud selliste saadud andmete töötlemisel (edaspidi “Isikuandmed”), eesmärgiga kasutada selliseid Isikuandmeid Müüja äritegevuse raames, s.t otseselt või kaudselt Müüja kaubandustegevusega seotud tegevusteks, sealhulgas pakkumiste esitamiseks ja klienditeeninduseks, nii automatiseeritult (arvutitehnoloogia abil) kui ka käsitsi. Müüja töötleb Isikuandmeid kogu Üldlepingu või Ostu-müügilepinguga loodud lepingulise suhte kestuse jooksul, samuti üldiselt siduvates õigusaktides sätestatud ajavahemiku jooksul. Ostja avaldab, et ta on teadlik Isikuandmete töötlemise ulatusest, viisist, eesmärgist ja kestusest vastavalt Üldlepingus, Ostu-müügilepingus ja käesolevates Üldistes kaubandustingimustes määratletule ning Ostja annab Üldlepingu või Ostu-müügilepingu allkirjastamisega Müüjale sõnaselge nõusoleku selliseks Isikuandmete töötlemiseks. Samuti nõustub Ostja Isikuandmete töötlemise ja edastamisega Müüja ja võimaliku muu andmehalduri poolt, sealhulgas ka nende vahel või kolmandate osapoolte poolt (sealhulgas kolmandasse riiki), mille eesmärgiks on Üldlepingu või Ostu-müügilepingu korrektne täitmine, klienditeeninduse parendamine Ostja jaoks, turundustegevused või muude andmehaldurite teavitamine Ostja maksevõimest ja usaldusväärsusest.

9. Kommertsteadaannete edastamine

9.1 Ostja kinnitab käesolevaga, et Müüja võib saata kommertsteadaandeid Tšehhi Vabariigi seaduse nr 480/2004 (teatud infoühiskonna teenuste seadus, koos muudatustega) § 2 (f) mõistes elektroonilisel teel aadressidele, mille Ostja on Müüjale Üldlepingu või Ostu-müügilepinguga seoses esitanud, ning Üldlepingu või Ostu-müügilepingu allkirjastamisega annab Ostja Müüjale selleks sõnaselge nõusoleku.

10. Teated

10.1 Juhul kui ei ole sätestatud teisiti, tuleb kõik Poolte vahelised teated, sõnumid või muu teabevahetus edastada kirjalikult. Pooled on kohustatud edastama kirjalikud dokumendid teineteisele Üldlepingus või Ostu-müügilepingus märgitud või muul viisil Poolte poolt teatatud aadressidele: (a) isikliku kättetoimetamise teel koos kättesaamise kinnitusega; (b) tähitud postiga; (c) kullerteenuse vahendusel koos kättesaamise kinnitusega; või (d) e-posti teel. Kõik Üldlepingu või Ostu-müügilepingu sõlmimist, muutmist või lõpetamist puudutavad dokumendid tuleb alati kätte toimetada kirjalikult ning registreeritud asukoha aadressile või Üldlepingus märgitud aadressile. Teade loetakse Poolele kätte toimetatuks kui see jõuab adressaadi käsutusse. Tšehhi Vabariigi tsiviilkoodeksi § 570 kohaselt loetakse teated kätte toimetatuks ka juhul, kui adressaadist Pool takistab tahtlikult kättetoimetamist. Postiteenuse osutaja vahendusel saadetud teated loetakse kätte toimetatuks kolmandal (või välisriiki saadetud teadete puhul 15.) tööpäeval pärast postitamist.

10.2 Pooled kohustuvad teineteist viivitamatult kirjalikult teavitama kõigist muutustest mis tahes andmetes, mis on märgitud Üldlepingus või Ostu-müügilepingus. Juhul kui Pool seda kohustust eirab, loetakse Poole viimasele teadaolevale aadressile saadetud teade kätte toimetatuks, kuigi adressaat ei viibi enam sellel aadressil ja tal ei ole seetõttu võimalik saadetise sisuga tutvuda.

11. Lõppsätted

11.1 Üldlepingut ja Ostu-müügilepingut (sealhulgas neist tulenevad suhteid) reguleerib Tšehhi Vabariigi õigus.

11.2 Pooled kohustuvad kõik Üldlepingu või Ostu-müügilepinguga seotud võimalikud omavahelised vaidlused rahumeelselt lahendama. Kui rahumeelset lahendust ei saavutata kolmekümne (30) päeva jooksul päevast, mil üks Pooltest teavitas teist Poolt kirjalikult vaidluse tekkimisest ja nõudis selle rahumeelset lahendamist, tuleb vaidlus lõplikult lahendada Prahas Tšehhi Vabariigi Majanduskoja ja Tšehhi Vabariigi Põllumajanduskoja juures tegutsevas vahekohtus (edaspidi „Vahekohus”) kolme (3) vahekohtuniku poolt ja vastavalt Vahekohtu menetlusreeglitele. Vahekohtumenetlus tuleb pidada Prahas. Vahekohtumenetlus tuleb pidada tšehhi keeles. Kumbki Pool määrab ühe (1) vahekohtuniku. Kolmekümne (30) päeva jooksul pärast nende määramist määravad kaks (2) Poolte poolt määratud vahekohtunikku kolmanda vahekohtuniku, kes tegutseb vahekohtukomisjoni esimehena. Kui Pool ei suuda vahekohtunikku määrata kolmekümne (30) päeva jooksul arvates teiselt Poolelt vahekohtuniku määramise nõude saamisest või kui määratud vahekohtunikud ei suuda kolmandat vahekohtunikku määrata kolmekümne (30) päeva jooksul arvates teise vahekohtuniku määramisest, määrab vastava(d) vahekohtuniku(d) Vahekohtu eesistuja. Vahekohtukomisjoni otsus on Pooltele siduv. Pooled kohustuvad oma vahekohtukomisjoni otsusest tulenevaid kohustusi täitma. Käesolev vahekohtuklausel on eraldi täitmisele pööratav. Vaidlused, mis Tšehhi Vabariigi kohaldatavate seadusesätete kohaselt ei kuulu Vahekohtu pädevusse, tuleb lahendada pädevas kohtus.

11.3 Käesolevad Üldised kaubandustingimused kehtivad ja jõustuvad alates 1. jaanuarist 2015. a