Bendrosios sąlygos ir terminai

1. Įžanginės nuostatos

Šios bendrovės NOARK Electric Europe s.r.o., kurios registruota buveinė yra Prahoje adresu Horní Počernice 9, Sezemická 2757/2, pašto kodas: 193 00, įregistruotos Prahos municipalinio teismo Komercinio registro C skyriuje, bylos Nr. 181277 (toliau - Pardavėjas), Bendrosios pardavimo sąlygos apibrėžia Pardavėjo ir asmens (toliau - Pirkėjas), norinčio įsigyti Pardavėjo siūlomas prekes (toliau - Prekės), tarpusavio teises ir pareigas, nurodytas galiojančiame Prekių kainoraštyje (toliau - Kainoraštis).

1.2 Jeigu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo (toliau kartu vadinami Šalimis arba kiekvienas atskirai – Šalimi) nėra sudarytas bendrasis susitarimas (toliau - Bendrasis susitarimas), šios Bendrosios sąlygos ir terminai bei Pirkimo sutartis (kaip apibrėžta toliau) yra visas ir galutinis Šalių susitarimas dėl Prekių pristatymo ir priėmimo sąlygų ir nuostatų. Visus čia neaptartus klausimus reglamentuoja atitinkamos Civilinio kodekso su pakeitimais (toliau - Civilinis kodeksas) įstatymo Nr. 89/2012 Coll. nuostatos.

2. Prekių pirkimo užsakymas

2.12.1 Pardavėjas supažindino Pirkėją su šių Bendrųjų sąlygų ir terminų turiniu ir, remdamasis šiomis Bendrosiomis sąlygomis ir terminais bei kita Pardavėjo pateikta informacija, Pirkėjas pirkimo užsakymu (toliau - Pirkimo užsakymas) išreiškė pageidavimą pirkti Prekes iš Pardavėjo už Kainoraštyje nurodytą arba kitaip sutartą kainą (toliau - Pirkimo kaina).

2.2 A Pirkimo užsakyme visada turi būti nurodyta: (a) asmens, įgalioto atstovauti Pirkėjui, identifikaciniai duomenys, (b) užsakomų Prekių aprašymas (kodas) pagal Kainoraštį ir jų kiekis bei (c) Prekių pristatymo būdas ir, jei taikoma, kiti duomenys, dėl kurių Šalys susitarė. Užpildytą Pirkimo užsakymą Pirkėjas įteikia Pardavėjui asmeniškai, išsiunčia paštu Pardavėjo registruotos buveinės adresu arba Bendrajame susitarime nurodytu adresu, pateikia Pardavėjui elektroniniu paštu arba įteikia Pardavėjui kitu Šalių sutartu būdu. Pirkimo užsakymas laikomas pasiūlymu pasirašyti individualią pirkimo sutartį, todėl tampa privalomas nuo jo įteikimo Pardavėjui. Išsiųsdamas Pirkimo užsakymą Pirkėjas aiškiai sutinka, kad pirkimo sutarčiai (ir visoms iš jos kylančioms prievolėms) būtų taikomos Bendrosios sąlygos ir terminai. Pardavėjas privalo ant pristatyto Pirkimo užsakymo pažymėti šio sutikimo datą. Pirkimo sutartis sudaroma Pardavėjui pasirašius pristatytą Pirkimo užsakymą (toliau - Pirkimo sutartis).

3. Pirkimo kaina, sąskaitos faktūros išrašymas, mokėjimo sąlygos ir nuostatos

3.1 Už pristatytas Prekes Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui pirkimo kainą, nustatytą pagal galiojantį Kainoraštį ar kitaip Šalių sutartą, pridedant PVM. Siekiant pašalinti bet kokias abejones, susitariama, kad pirkimo kainos Kainoraštyje nurodytos be PVM.

3.2 Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai keisti Kainoraštį, tačiau bet koks Kainoraščio pakeitimas ar papildymas netaikomas pagal Pirkimo užsakymus užsakytoms Prekėms, kurios buvo pristatytos Pardavėjui iki tokio pakeitimo ar papildymo dienos. Atnaujintas Kainoraštis, nurodant jo įsigaliojimo datą, skelbiamas Pardavėjo interneto svetainėje arba siunčiamas Pirkėjui elektroniniu paštu.

3.3 Jei Pardavėjas ir Pirkėjas nesusitaria kitaip, į Pirkimo kainą neįtraukiamos Prekių pakavimo, transportavimo, tvarkymo, montavimo ir paleidimo, taip pat pakuočių utilizavimo ir perdirbimo išlaidos (toliau - Kitos išlaidos). Kitų išlaidų suma nurodoma Kainoraštyje ir pridedama prie Pirkimo kainos.

3.4 Pirkimo kaina turi būti sumokėta per 7 (septynias) dienas nuo atitinkamo apmokėtino dokumento (išankstinės sąskaitos faktūros), kuris turi atitikti įstatyme Nr. 235/2004 Coll. dėl pridėtinės vertės mokesčio su pakeitimais reikalaujamus duomenis, išrašymo dienos. Atitinkamą sumą Pirkėjas sumoka banko pavedimu į Pardavėjo sąskaitą, nurodytą atitinkamoje sąskaitoje faktūroje arba kitaip praneštą Pirkėjui. Pirkimo kaina laikoma sumokėta tą dieną, kai visa suma įskaitoma į atitinkamą Pardavėjo sąskaitą.

3.5 Jei Pirkėjas vėluoja apmokėti sąskaitą faktūrą, Pardavėjas turi teisę reikalauti sumokėti sutartinę baudą, sudarančią 0,05% mokėtinos sumos už kiekvieną uždelstą dieną .

4. Prekių pristatymas

4.1 TPrekės gali būti pristatytos tik visiškai sumokėjus Pirkimo kainą. Pristatymo laikotarpis yra trisdešimt (30) dienų nuo Pirkimo kainos sumokėjimo, nebent Pardavėjas nustato kitaip. Pardavėjas turi teisę sustabdyti Prekių pristatymo terminą tol, kol Pirkėjas vėluoja sumokėti bet kokią mokėtiną sumą, kylančią iš Bendrojo susitarimo ar Pirkimo sutarties. Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės už tokį vėlavimą.

4.2 Pardavėjas privalo pristatyti Prekes Pirkėjui, išsiųsdamas jas Pirkimo sutartyje nurodytu Pirkėjo adresu arba, priklausomai nuo konkretaus atvejo, kitu Pardavėjui raštu nurodytu adresu (toliau - Siunta). Pardavėjo prievolė laikoma tinkamai įvykdyta, o Prekės pristatytos Pirkėjui nuo to momento, kai Siunta perduodama vežti pirmajam vežėjui. Siunta visada turi būti aiškiai ir pakankamai pažymėta kaip Pirkėjui skirta siunta, todėl Prekių pristatymas įsigalioja, kai Siunta perduodama pirmajam vežėjui vežti. Vadovaujantis Civiliniu kodeksu, Prekių sugadinimo rizika pereina Pirkėjui, kai Siunta perduodama pirmajam vežėjui, kad šis ją nugabentų į pristatymo vietą.

4.3 Jei šiose Bendrosiose sąlygose ir terminuose nenustatyta kitaip arba Pardavėjas ir Pirkėjas nesusitarė kitaip, Prekės pristatomos taikant CIP terminą pagal INCOTERMS 2010. Dėl Siuntos išsiuntimo ir paskirties vietos konkrečiu atveju susitaria Pardavėjas ir Pirkėjas.

**5. Nuosavybės teisės į Prekes įgijimas **

5.1 Pirkėjas įgyja nuosavybės teisę į Prekes, kai jos perduodamos Pirkėjui, jeigu Pirkėjas yra sumokėjęs visą Pirkimo kainą.

6. Garantija

6.1 Pardavėjas suteikia Pirkėjui Prekių kokybės garantiją; garantinis laikotarpis yra penkeri (5) metai nuo tos dienos, kai Pirkėjas priima Prekes (toliau - Garantinis laikotarpis). Šia kokybės garantija Pardavėjas įsipareigoja, kad Pirkėjo įsigytos Prekės bus tinkamos naudoti pagal sutartą paskirtį visą nurodytą Garantinį laikotarpį. 6.2 Garantija netaikoma tiems defektams, kurie atsirado dėl ar kilo iš šių veiksnių: (a) netinkamas Prekių laikymas iki jų sumontavimo ir paleidimo; (b) netinkamas, neteisingai suprojektuotas ar neteisingai atliktas Prekių montavimas arba netinkamas Prekių naudojimas; (c) nusidėvėjimas, susijęs su natūraliu Prekių gyvavimo ciklu ir įprastu jų naudojimu (pvz., viršįtampių apsaugos varistorius); (d) pernelyg intensyvus Prekių naudojimas, t. y. jų naudojimas nesilaikant Pardavėjo rekomendacijų ar instrukcijų (pvz., viršijant deklaruojamų eksploatavimo ciklų skaičių); (e) bet koks Prekių pakeitimas ar modifikavimas, kurį atliko Pirkėjas ar bet kuris trečiasis asmuo, išskyrus Pardavėjo paskirtus ar patvirtintus asmenis; (f) išoriniai veiksniai, kurių Pardavėjas nekontroliuoja; (g) nenugalimos jėgos aplinkybės, tokios kaip potvynis, gaisras, žaibas, žemės drebėjimas, streikai ar pilietinės riaušės.

6.3 Garantijos išimtys išsamiai nurodytos Pretenzijų nagrinėjimo taisyklėse, kurios skelbiamos Pardavėjo interneto svetainėje (toliau - Pretenzijų nagrinėjimo taisyklės). Esant neatitikimams tarp Pretenzijų nagrinėjimo taisyklių ir šių Bendrųjų sąlygų ir terminų, pirmenybė teikiama Bendrosioms sąlygoms ir terminams.

6.4 Bet koks Pirkėjo atliekamas Prekių grąžinimas Pardavėjui atliekamas tik gavus Pardavėjo sutikimą. Prekės gali būti grąžinamos tik tuo atveju, jei Prekės yra sukomplektuotos ir nepažeistos, įskaitant pakuotę, ne vėliau kaip per dvejus (2) metus nuo jų pristatymo. Kainą, už kurią Pardavėjas perka tokias Prekes, nustato Pirkėjas, remdamasis Pardavėjo atliktu patikrinimu. Visas su grąžinimo pardavimu susijusias išlaidas (pašto, pakavimo mokestis ir kt.) Pardavėjui padengia Pirkėjas. Pardavėjo prašymu Pirkėjas sumoka Pardavėjui aptarnavimo mokestį, skirtą kitoms papildomoms išlaidoms, kurias Pardavėjas patiria dėl Prekių grąžinimo, padengti.

7. Pretenzijos ir Europos garantija

7.1 Pirkėjas turi teisę įgyvendinti teises, kylančias iš netinkamo veikimo dėl Prekių trūkumų, atsiradusių Garantijos laikotarpiu (toliau - Pretenzija), bet kuriame Pardavėjo filiale, nurodytame sąraše, kuris buvo pateiktas Pirkėjui įsigyjant Prekes ir kurį galima rasti Pardavėjo interneto svetainėje (toliau - Sąrašas). Pagal Pretenzijų nagrinėjimo taisyklėse apibrėžtas sąlygas Pirkėjas turi teisę pateikti Pretenziją ir už šalies, kurioje buvo įsigytos Prekės, teritorijos ribų.

7.2 Pirkėjas dėl netinkamo veikimo kylančias teises dėl pristatyto Prekių kiekio įgyvendina ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų nuo Prekių pristatymo.

7.3 Priimdamas Prekes, Pirkėjas jas apžiūri pagal galimybes ir praneša apie defektus (jei tokių yra) vežėjo protokole. Teisės, kylančios iš netinkamo veikimo dėl trūkumų, kuriuos Pirkėjas galėjo pastebėti Prekių priėmimo metu, pasibaigia priėmus Prekes ir tokiu atveju Pretenzija nepriimama. Tačiau Pardavėjas turi teisę, bet neprivalo priimti Pretenzijos net ir tokiu atveju.

7.4 Pirkėjas patvirtina, kad Garantijos išimtis, Pretenzijos pateikimo terminus ir sąlygas bei aplinkybes, kurioms esant Pretenzija nebus priimta kaip pagrįsta, reglamentuoja Pretenzijų nagrinėjimo taisyklės, su kurių turiniu Pirkėjas buvo supažindintas prieš sudarant Pirkimo sutartį.

8. Asmens duomenų tvarkymas

8.1 Pirkėjo asmens duomenys pagal įstatymo Nr. 101/2000 Coll. 4 straipsnio a punktą dėl asmens duomenų apsaugos, su vėlesniais pakeitimais (toliau - ADT įstatymas), kuriuos Pirkėjas pateikė Pardavėjui dėl Bendrojo susitarimo ar Pirkimo sutarties sudarymo ir vykdymo arba kuriuos Pardavėjas gavo kitais teisėtais būdais, arba, atitinkamai, kurie buvo sukurti tvarkant tokius gautus duomenis (toliau - Asmens duomenys), tvarko Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas duomenų tvarkytojas, siekdamas naudoti tokius Asmens duomenis Pardavėjo veiklos srityje, t. y. veiklai, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusiai su Pardavėjo komercine veikla, įskaitant komercinius pasiūlymus ir klientų aptarnavimą, automatizuotai (naudojant kompiuterines technologijas) ir rankiniu būdu. Asmens duomenis Pardavėjas tvarko visą sutartinių santykių, nustatytų Bendruoju susitarimu arba Pirkimo sutartimi, galiojimo laikotarpį, taip pat laikotarpį, kurio reikalauja visuotinai privalomos teisinės nuostatos. Pirkėjas pareiškia, kad yra susipažinęs su Bendrajame susitarime, Pirkimo sutartyje ir šiose Bendrosiose sąlygose ir terminuose nustatyta Asmens duomenų tvarkymo apimtimi, būdu, tikslu ir trukme, ir pasirašydamas Bendrąjį susitarimą ar Pirkimo sutartį duoda aiškų sutikimą Pardavėjui tvarkyti tokius Asmens duomenis. Be to, Pirkėjas sutinka, kad Asmens duomenis gali tvarkyti ir perduoti Pardavėjas bei bet kuris kitas administratorius ir tai turi būti suprantama, kad tarpusavyje arba su trečiosiomis šalimis (įskaitant į trečiąją valstybę) siekiama tinkamai vykdyti Bendrąjį susitarimą ar Pirkimo sutartį, gerinti klientų aptarnavimą Pirkėjo atžvilgiu, vykdyti rinkodaros veiklą ar informuoti kitus administratorius apie Pirkėjo mokumą ir patikimumą.

9. Komercinių pranešimų siuntimas

9.1 Komercinių pranešimų siuntimas 9.1 Pirkėjas patvirtina, kad komercinius pranešimus pagal įstatymo Nr. 480/2004 Coll. 2 straipsnio f punktą dėl tam tikrų informacinės visuomenės paslaugų su pakeitimais Pardavėjas gali siųsti elektroninėmis priemonėmis adresais, kuriuos Pirkėjas nurodė Pardavėjui dėl Bendrojo susitarimo arba Pirkimo sutarties, ir pasirašydamas Bendrąjį susitarimą arba Pirkimo sutartį Pirkėjas duoda aiškų sutikimą Pardavėjui tai daryti.

10. Pranešimai

10.1 Jei nenurodyta kitaip, visi Šalių pranešimai, raštai ar kita korespondencija turi būti pateikiami raštu. Rašytinius dokumentus Šalys privalo viena kitai įteikti Bendrajame susitarime ar Pirkimo sutartyje nurodytais adresais arba kitais Šalių nurodytais adresais: (a) įteikiant asmeniškai su gavimo patvirtinimu; (b) siunčiant registruotu laišku; (c) per kurjerių tarnybą su gavimo patvirtinimu; (d) elektroniniu paštu. Bet kokie veiksmai, turintys įtakos Bendrojo susitarimo ar Pirkimo sutarties veikimo pradžiai, pakeitimui ar nutraukimui, turi būti atliekami griežtai raštu registruotos buveinės adresu arba Bendrajame susitarime nurodytu adresu. Pranešimas laikomas tinkamai įteiktu atitinkamai Šaliai, kai jis pasiekia adresato dispozicijos sferą. Pranešimai laikomi įteiktais pagal Civilinio kodekso 570 straipsnį ir tuo atveju, jei Šalis, kuri yra adresatas, sąmoningai trukdo juos įteikti. Pranešimai, siunčiami naudojantis pašto paslaugų teikėjo paslaugomis, laikomi įteiktais trečią (arba 15-ą, jei pranešimai siunčiami į užsienį) darbo dieną po jų išsiuntimo.

10.2 Šalys įsipareigoja nedelsdamos raštu pranešti viena kitai apie bet kokius Bendrajame susitarime ar Pirkimo sutartyje nurodytų duomenų pasikeitimus. Jei kuri nors iš Šalių pažeidžia šį įsipareigojimą, bet kokia korespondencija, išsiųsta paskutiniu žinomu tokios Šalies adresu, laikoma įteikta, nors gavėjas tuo adresu nebereziduoja ir todėl neturėjo galimybės susipažinti su siuntos turiniu.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1 Bendrąjį susitarimą ir Pirkimo sutartį (įskaitant iš jos kylančius santykius) reglamentuoja Čekijos Respublikos įstatymai.

11.2 Šalys įsipareigoja visus tarpusavio ginčus, susijusius su Bendruoju susitarimu ar Pirkimo sutartimi, spręsti taikiai. Jei nepavyksta pasiekti taikaus susitarimo per trisdešimt (30) dienų nuo tos dienos, kai viena iš Šalių raštu informavo kitą Šalį apie ginčo kilimą ir paprašė jį išspręsti taikiai, tokį ginčą ar nesutarimą galutinai išsprendžia trys (3) Arbitražo teismo prie Čekijos Respublikos ekonomikos rūmų ir Čekijos Respublikos žemės ūkio rūmų, kurio buveinė yra Prahoje (toliau - Arbitražo teismas), arbitrai pagal Arbitražo teismo reglamentą. Arbitražo vieta yra Praha. Arbitražo procesas vyksta čekų kalba. Kiekviena Šalis paskiria po vieną (1) arbitrą. Per trisdešimt (30) dienų nuo jų paskyrimo du (2) Šalių paskirti arbitrai paskiria trečiąjį arbitrą, kuris eina arbitražo kolegijos pirmininko pareigas. Jei kuri nors iš Šalių nepaskiria arbitro per trisdešimt (30) dienų nuo kitos Šalies prašymo paskirti arbitrą gavimo arba jei jau paskirti arbitrai nepaskiria trečiojo arbitro per trisdešimt (30) dienų nuo antrojo arbitro paskyrimo, atitinkamą (-us) arbitrą (-us) paskiria Arbitražo teismo pirmininkas. Arbitražo sprendimas Šalims yra privalomas. Šalys įsipareigoja laikytis iš Arbitražo sprendimo kylančių įsipareigojimų. Ši arbitražinė išlyga vykdoma atskirai. Jei tam tikri ginčai pagal Čekijos Respublikoje galiojančius teisės aktus nepatenka į Arbitražo teismo jurisdikciją, jie sprendžiami kompetentingame teisme.

11.3 Šios Bendrosios sąlygos ir terminai galioja ir įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.