Všeobecné obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky („VOP“) společnosti NOARK Electric Europe s.r.o., se sídlem Praha 9, Horní Počernice, Sezemická 2757/2, PSČ: 193 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 181277 („Prodávající“), vymezují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím a osobou („Kupující“), která má zájem nakoupit zboží nabízené Prodávajícím („Zboží“) v aktuálním ceníku Zboží („Ceník“).

1.2 Jestliže mezi Prodávajícím a Kupujícím (společně „Strany“, nebo jednotlivě „Strana“) nebyla uzavřena rámcová smlouva („Rámcová smlouva“) stanovující v jednotlivých bodech odchylnou úpravu, představují tyto VOP a Kupní smlouva (jak je definována níže) úplnou a konečnou dohodu Stran o podmínkách dodání a odebrání Zboží. V otázkách zde neupravených bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění („ObčZ“).

2. OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ

2.1 Prodávající seznámil Kupujícího s obsahem těchto VOP a Kupující na jejich základě a na základě ostatních informací poskytnutých Prodávajícím projevil prostřednictvím objednávky („Objednávka“) vůli nakoupit od Prodávajícího Zboží za cenu uvedenou v Ceníku či jinak dohodnutou („Kupní cena“).

2.2 Objednávka bude vždy obsahovat: (a) identifikační údaje osoby oprávněné zastupovat Kupujícího, (b) popis (kód) objednávaného Zboží dle Ceníku a počet kusů, a (c) způsob dodání Zboží, popř. další náležitosti, na kterých se Strany dohodly. Kupující předá Prodávajícímu vyplněnou Objednávku osobně, doručením na adresu sídla Prodávajícího nebo na adresu uvedenou v Rámcové smlouvě, popř. doručí Objednávku Prodávajícímu prostřednictvím emailu či ji doručí Prodávajícímu jiným dohodnutým způsobem mezi Stranami. Objednávka se považuje za návrh na uzavření individuální kupní smlouvy a stává se tak závaznou okamžikem jejího doručení Prodávajícímu. Kupující odesláním Objednávky projevuje výslovný souhlas s tím, aby se kupní smlouva (a veškeré povinnosti z ní vyplývající) řídila VOP. Prodávající je povinen na doručené Objednávce vyznačit den tohoto doručení. Podpisem Prodávajícího na doručené Objednávce dochází k uzavření kupní smlouvy („Kupní smlouva“).

3. KUPNÍ CENA, FAKTURACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu určenou dle platného Ceníku či jinak dohodnutou plus DPH. Pro vyloučení všech pochybností se sjednává, že kupní ceny jsou uvedené v Ceníku bez DPH.

3.2 Prodávající je oprávněn Ceník kdykoliv jednostranně měnit, případná změna Ceníku se však nevztahuje na Zboží objednané na základě Objednávek doručených Prodávajícímu přede dnem takové změny. Aktualizovaný Ceník obsahující datum účinnosti bude zveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího nebo zaslán Kupujícímu formou emailové zprávy.

3.3 Nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak, Kupní cena nezahrnuje náklady na balení, přepravu, manipulaci, instalaci a uvedení Zboží do provozu, ani náklady na likvidaci a recyklaci obalů („Ostatní náklady“). Výše Ostatních nákladů bude uvedena v Ceníku a bude připočtena ke Kupní ceně.

3.4 Kupní cena je splatná do sedmi (7) dnů ode dne vystavení daňového dokladu (zálohové faktury), který bude splňovat náležitosti vyžadované zákonem 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Příslušná částka bude Kupujícím uhrazena bezhotovostně na účet Prodávajícího uvedený v příslušné faktuře či jinak Kupujícímu oznámený. Zaplacením Kupní ceny se rozumí den připsání celé částky na příslušný účet Prodávajícího.

3.5 V případě prodlení Kupujícího s úhradou jakékoliv faktury má Prodávající nárok požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4. DODÁNÍ ZBOŽÍ

4.1 K dodání Zboží může dojít až po úplném zaplacení Kupní ceny. Dodací lhůta činí třicet (30) dnů od zaplacení Kupní ceny, pokud Prodávající nestanoví jinak. Prodávající je oprávněn pozastavit lhůtu pro dodání Zboží po dobu, kdy bude Kupující v prodlení s úhradou jakékoliv dlužné částky vyplývající z Rámcové či Kupní smlouvy. Prodávající není odpovědný za takové prodlení.

4.2 Prodávající je povinen dodat Kupujícímu Zboží formou jeho odeslání na adresu Kupujícího uvedenou v Kupní smlouvě, případně na jinou adresu písemně oznámenou Prodávajícímu („Zásilka“). Povinnost Prodávajícího se považuje za splněnou a Zboží je tak dodané Kupujícímu okamžikem předání Zásilky prvnímu dopravci k přepravě. Zásilka bude vždy zjevně a dostatečně označena jako zásilka pro Kupujícího a účinky dodání Zboží tak nastanou předáním Zásilky prvnímu dopravci k přepravě. V souladu s ObčZ přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího v okamžiku, kdy je Zásilka předána prvnímu dopravci pro přepravu do místa dodání.

4.3 Pokud není v těchto VOP stanoveno nebo nebude-li mezi Prodávajícím a Kupujícím dohodnuto jinak, na dodání Zboží se uplatní podmínky CIP dle INCOTERMS 2010. Místo určení a dodání budou sjednány v konkrétním případě mezi Prodávajícím a Kupujícím.

5. NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA KE ZBOŽÍ

5.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke Zboží okamžikem, kdy je mu předáno a současně zaplatil celou Kupní cenu.

6. ZÁRUKA

6.1 Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku za jakost Zboží v délce trvání pěti (5) let ode dne převzetí Zboží Kupujícím („Záruční doba“). Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Zboží zakoupené Kupujícím bude po stanovenou Záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.

6.2 Záruka se nevztahuje na vady způsobené či vzniklé zejména v důsledku:

(a) nesprávného skladování či přepravy Zboží před instalací a uvedením do provozu;
(b) nevhodné, chybně navržené nebo chybně provedené instalace Zboží nebo nesprávné užití Zboží;
(c) opotřebení Zboží spojené s přirozeným během životnosti Zboží a běžným použitím (např. varistoru svodičů přepětí);
(d) nadměrného užití Zboží, tj. užitím v rozporu s doporučením či instrukcemi Prodávajícího (např. překročením počtu deklarovaných pracovních cyklů);
(e) jakékoliv změny či úpravy Zboží, která byly provedeny Kupujícím či jakoukoliv třetí osobou s výjimkou osoby určené či schválené Prodávajícím;
(f) vnějších vlivů mimo kontrolu Prodávajícího;
(g) vyšší moci, za níž se považuje zejména záplava, povodeň, požár, zásah blesku, zemětřesení, stávka či občanské nepokoje.

6.3 Výluky ze Záruky jsou v podrobnostech uvedeny v reklamačním řádu, který je dostupný na internetových stránkách Prodávajícího („Reklamační řád“). V případě rozporu mezi ustanoveními Reklamačního řádu a těchto VOP mají přednost ustanovení Reklamačního řádu.

6.4 Případné vrácení Zboží Kupujícím zpět Prodávajícímu podléhá souhlasu Prodávajícího. Vrácení Zboží je možné pouze v případě, že je Zboží kompletní a nepoškozené včetně obalů, a to maximálně do jednoho (1) roku od jejich dodání. Cena, za kterou bude Prodávajícím takové Zboží koupeno, bude určena Prodávajícím, a to na základě kontroly provedené Prodávajícím. Veškeré náklady spojené se zpětným prodejem (poštovné, balné atd.) Prodávajícímu nese Kupující. Na výzvu Prodávajícího je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu manipulační poplatek za účelem uhrazení dalších dodatečných nákladů vzniklých Prodávajícímu v souvislosti s vrácením Zboží.

7. REKLAMACE A EVROPSKÁ ZÁRUKA

7.1 Kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti s vadou Zboží vzniklou v průběhu Záruční doby („Reklamace“) v jakékoliv pobočce Prodávajícího, uvedené v seznamu předloženém Kupujícímu při nákupu Zboží či dostupném na internetových stránkách Prodávajícího („Seznam“). Kupující je za podmínek uvedených v Reklamačním řádu oprávněn uplatnit Reklamaci i mimo území státu, v němž bylo Zboží zakoupeno.

7.2 Práva z vadného plnění týkající se dodaného množství Zboží je Kupující oprávněn uplatnit nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne dodání Zboží.

7.3 Kupující je povinen při převzetí Zboží podle možnosti prohlédnout a případné vady oznámit prostřednictvím protokolu přepravce. Práva z vadného plnění týkající se vad, které Kupující mohl odhalit při převzetí Zboží, zanikají po převzetí Zboží a Reklamace v takovém případě nebude uznána. Prodávající je však oprávněn, nikoliv povinen, uznat Reklamaci i v takovém případě.

7.4 Kupující bere na vědomí, že výluky ze Záruky, podmínky pro uplatnění nároku na Reklamaci a okolnosti, za kterých nebude Reklamace uznána jako oprávněná, se budou řídit Reklamačním řádem, s jehož obsahem se před uzavřením Kupní smlouvy seznámil.

8. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 Osobní údaje Kupujícího ve smyslu § 4 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění („ZOÚ“), které Kupující poskytl Prodávajícímu v souvislosti s uzavřením a plněním Rámcové smlouvy či Kupní smlouvy, nebo které Prodávající získal jiným zákonným způsobem, popřípadě které vytvořil zpracováním údajů takto získaných („Osobní údaje“), budou Prodávajícím nebo jím pověřeným zpracovatelem zpracovávány za účelem využívání těchto Osobních údajů v souvislosti s předmětem podnikání Prodávajícího, tj. k činnostem přímo nebo nepřímo souvisejícím s jeho obchodní činností včetně nabízení obchodu a péče o zákazníka, a to jak automatizovaně (prostředky výpočetní techniky), tak manuálně. Prodávající bude Osobní údaje zpracovávat po dobu trvání smluvního vztahu založeného Rámcovou smlouvou či Kupní smlouvou a dále po dobu vyžadovanou obecně závaznými právními předpisy. Kupující prohlašuje, že si je vědom rozsahu, způsobu, účelu a délky zpracovávání Osobních údajů jak jsou vymezeny v Rámcové smlouvě, Kupní smlouvě a těchto VOP a svým podpisem na Rámcové či Kupní smlouvě udílí Prodávajícímu výslovný souhlas s takovým zpracováváním Osobních údajů. Kupující dále souhlasí s tím, aby Osobní údaje byly Prodávajícím a každým dalším správcem zpracovávány, rozumí se i vzájemně mezi nimi či třetími osobami předávány (a to i do třetí země), za účelem plnění Rámcové smlouvy či Kupní smlouvy, zkvalitnění péče o Kupujícího, provádění marketingových činností či informování ostatních správců o bonitě a důvěryhodnosti Kupujícího.

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

9.1 Kupující bere na vědomí a podpisem Rámcové či Kupní smlouvy udílí Prodávajícímu výslovný souhlas k tomu, aby Prodávající elektronickými prostředky na adresy, které Kupující v souvislosti s Rámcovou či Kupní smlouvou Prodávajícímu sdělil, zasílal Kupujícímu obchodní sdělení ve smyslu § 2 písm. f) zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění.

10. DORUČOVÁNÍ

10.1 Není-li stanoveno jinak, všechna oznámení, sdělení či jiná komunikace uskutečněná mezi Stranami musí být písemná. Strany jsou povinny doručovat si navzájem písemnosti na adresy uvedené v Rámcové či Kupní smlouvě nebo jinak sdělené Stranami, a to: (a) osobním doručením s potvrzením přijetí; (b) doporučeným dopisem; (c) prostřednictvím kurýra s potvrzením přijetí; či (d) e-mailem. Úkony mající vliv na vznik, změnu či zánik Rámcové či Kupní smlouvy musejí být doručovány výhradně písemně na adresu sídla či uvedenou v Rámcové smlouvě. Jakékoli oznámení bude považováno za řádně doručené příslušné Straně okamžikem jejího dojití do sféry adresáta. K doručení v souladu s ustanovením § 570 ObčZ dojde i v případě, že Strana, jež je adresátem, vědomě zmaří dojití. Má se za to, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po jejím odeslání.

10.2 Strany se zavazují, neprodleně si písemně sdělit změny jakýchkoliv údajů uvedených v Rámcové či Kupní smlouvě. Jestliže některá ze Stran poruší tuto povinnost, bude se veškerá korespondence odeslaná na poslední známou adresu takové Strany považovat za doručenou i přesto, že se zde adresát již nezdržuje a neměl tak možnost se s obsahem zásilky seznámit.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1 Rámcová smlouva a Kupní smlouvy (včetně vztahů z nich vyplývajících) se řídí právem České republiky.

11.2 Strany se zavazují řešit veškeré vzájemné spory související s Rámcovou či Kupní smlouvou smírnou cestou. V případě, že nebude dosaženo smíru, do (30) dnů ode dne, kdy kterákoli ze Stran písemně informovala druhou Stranu o vzniku sporu a požádala o smírné řešení takovéhoto sporu, budou tyto spory či nesrovnalosti s konečnou platností vyřešeny třemi (3) rozhodci Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky se sídlem v Praze („Rozhodčí soud“) podle pravidel Rozhodčího soudu. Místem konání rozhodčího řízení bude Praha. Rozhodčí řízení bude vedeno v českém jazyce. Každá Strana bude jmenovat jednoho (1) rozhodce. Nejpozději třicet (30) dnů po svém jmenování zvolí dva (2) rozhodci takto jmenovaní třetího rozhodce, který bude předsedou rozhodčího senátu. Pokud kterákoli ze Stran nejmenuje rozhodce ve lhůtě do třiceti (30) dnů ode dne doručení žádosti druhé Strany k jmenování rozhodce, nebo pokud již jmenovaní rozhodci nezvolí třetího rozhodce do třiceti (30) dnů ode dne ustanovení druhého z rozhodců, jmenuje příslušné(ho) rozhodce předseda Rozhodčího soudu Rozhodčí nález je pro Strany závazný. Strany se zavazují splnit povinnosti vyplývající z rozhodčího nálezu. Tato rozhodčí doložka je samostatně vymahatelná. Pokud jsou určité spory podle platných právních předpisů České republiky vyňaty z působnosti Rozhodčího soudu, budou řešeny příslušným soudem.

11.3 Tyto VOP jsou platné a účinné od 1. ledna 2015.